Recipients of the Di Tian Award

2011 Tianmu Xin
2010 Htay Hlaing
2009 Xiao Shen and Chin Hao Chen
2008 Gang Wang
2007 Yan Zhang
2006 Jinfeng Liao
2005 Not Awarded
2004 Xiangyun Chang
2003 Stella Lai-Wa Siu
2002 Xiyue Miao


Created 03/25/2019 by Jacobus Verbaarschot. Go back to the Physics & Astronomy Graduate program.